Expertise

SwatersBeleid wordt geleid door Maikel Swaters. Maikel Swaters heeft van 1996 tot 2009 gewerkt als onderzoeker en projectleider bij een onderzoeksbureau. Hier heeft hij een groot aantal onderzoeks- en adviesprojecten uitgevoerd op sociaal en economisch terrein. Dit gebeurde in opdracht van overheden (rijk, provincie, gemeente), sociale partners, brancheorganisaties, kennis- en onderwijsinstellingen en intermediaire organisaties. Na 2009 heeft hij deze expertise aangevuld met kennis van lokale en regionale beleidsvraagstukken vanuit een rol als beleidsadviseur bij een middelgrote gemeente. Hier heeft hij zich beziggehouden met de thema’s zorg, welzijn, jeugd, leefbaarheid, maatschappelijke ondersteuning, veiligheid en sociaaleconomische ontwikkeling. Maikel Swaters is afgestudeerd bedrijfskundige van de faculteit beleidswetenschappen aan de universiteit in Nijmegen.

Voorbeelden expertise naar type onderzoek

Inventariserend

Onderzoek naar het functioneren van ZZP-ers in Nederland
Onderzoek naar de markt voor kredietverlening aan kleine bedrijven in Nederland
Inventarisatie gemeentelijke zorgnetwerken
Onderzoek naar de markt voor informal investors in Nederland
Inventarisatie voor opstellen actieplan transport- en distributiesector Twente
Doorlichting sector Milieu, Energie, Recycling en Afval Noord-Nederland
Onderzoek naar de mogelijkheden voor grensoverschrijdende vacaturevervulling
Onderzoek naar de arbeidsmarkt voor bouwkundige ingenieurs

Beleidsvoorbereidende

Ontwikkelen regionale samenwerkingsprojecten op sociaal terrein
Ontwikkeling integraal beleid jeugd, onderwijs en veiligheid
Ontwikkelen integrale visie en aanpak jeugdoverlast met gemeente, politie en welzijnsinstelling
Ontwikkelen handhavingsbeleid Wet op de Kinderopvang
Ontwikkelen kwaliteitssystemen
Ontwikkelen innovatieprogamma Utrecht
Ontwikkelen grensoverschrijdende actieprogramma Regio Achterhoek-Kreis Borken
Ontwikkeling programma “Kennis en Economie” gemeente Venlo
Ontwikkeling sociaaleconomisch beleidsplan provincie Gelderland

Klanttevredenheidsmetingen

Afstudeerproject kwaliteitsmetingen in de professionele dienstverlening
Kwaliteitsmetingen leden brancheorganisatie communicatieadvies
Klanttevredenheidsmeting bouwbedrijven
Onderzoek naar ervaring Nederlandse werkgevers met ontslagrecht
Groot aantal metingen als onderdeel evaluatieonderzoek

Evaluatieonderzoek

Evaluatie innovatieprogramma’s provincie Limburg
Evaluatie stimuleringsregeling provincie Overijssel
Evaluatie actieplan goederenvervoer provincie Gelderland
Evaluatie technostartersplan Gelderland
Evaluatie Programma Kansen voor Jongeren in regio Oost-Veluwe Midden IJssel
Evaluatie startersadviespunt gemeente Enschede
Evaluatie Vereniging Nederland distributieland
Evaluatie Borgstellingregeling MKB en “Tante Agaathregeling”
Evaluatie project Professionalisering Inkoop en Aanbesteding (PIA)
Onderzoek naar het effect van arbeidsmarktbeleid op de kwaliteit van zorg in de zorgsector
Evaluatie diverse lokale en regionale Europese programma’s
Evaluatie diverse nationale kennis- en innovatieregelingen
Evaluatie structuurversterkende maatregelen bakkerijsector
Evaluatie structuurversterkende maatregelen op lokaal en regionaal niveau

Beleidsmonitor

Methodiekontwikkeling en monitoring Equal-project beroepsgerichte scholing asielzoekers Limburg
Deelnemer klankbordgroep ontwikkeling Gelderse monitor Centrum voor Jeugd en Gezin
Ontwikkeling en toepassing monitoring Limburgs innovatieprogramma
Ontwikkelen benchmark monitor gemeentelijk ondernemingsklimaat
Opstellen best-practices werven en behouden technisch personeel
Opstellen best-practices veiligheidsbeleid risicovolle bedrijven